Poke Bistro České Budějovice

+420 601 367 491

Pravidla používání on-line objednávek POKE BOWL a informace o zpracování osobních údajů

 

Informace o provozovateli

Portál a bistro Poke Bowl by HRR Catering https://www.pokecb.cz/ je provozováno společností CBEU Gastro & hotels s.r.o., se sídlem Novovysočanská 2746/1, Žižkov, 130 00 Praha 3, IČ: 089 19 771, (dále jen „společnost“ či „provozovatel“)., adresa provozovny: Lidická 1911, 370 01 České Budějovice. Odpovědným zástupcem je pak Ing. Miroslav Magerstein, jednatel společnosti.

V případě jakýchkoliv dotazů či připomínek můžete kontaktovat Společnost na adrese sídla nebo provozovny, popř. na telefonním čísle +420 601 367 491 či e-mailu delivery@pokecb.cz

 

Informace k webovým stránkám POKE BOWL

Vlastníkem a provozovatelem webového portálu https://www.pokecb.cz/ je obchodní společnost CBEU Gastro & hotels s.r.o., se sídlem Novovysočanská 2746/1, Žižkov, 130 00 Praha 3, IČ: 089 19 771.

Společnosti náleží veškerá zcizitelná práva a povinnosti spojená s obsahem webového portálu https://www.pokecb.cz/ dále též jako „webové stránky“ či „stránky“.

Práva a povinnosti společnosti a uživatelů při používání těchto stránek se řídí těmito podmínkami a souvztažnou platnou právní úpravou, zejména právní úpravou ochrany spotřebitele. Pravidla se vztahují na všechny osoby, které navštíví tyto webové stránky. Pravidla mohou být kdykoli aktualizována.

Na stránkách jsou také uvedeny odkazy na stránky jiných zdrojů či obchodních partnerů, nad nimiž nemá provozovatel kontrolu. Společnost nenese jakoukoliv odpovědnost za projevy a postupy provozovatelů takových stránek z cizích zdrojů.

Uživatel se užíváním těchto stránek zavazuje, že se bude řídit při užití webových stránek provozovatele platnými právními předpisy České republiky, bude vždy jednat v souladu s dobrými mravy a nebude jakkoli poškozovat dobré jméno a práva Společnosti ani jiných uživatelů či třetích osob.

Případná rizika plynoucí uživateli z používání těchto stránek, jsou zcela na uživateli a společnost za ně nenese odpovědnost.

Veškeré spory vzniklé v souvislosti s využíváním těchto webových stránek, budou řešeny místně a věcně příslušným soudem v České republice, případně institucemi vztahujícími se k ochraně práv spotřebitele. Na základě zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele, Vás tímto informujeme o „subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, který je pro daný typ nabízeného, prodávaného, poskytovaného nebo zprostředkovaného výrobku nebo služby věcně příslušný“. Spotřebitel tak má právo podat návrh na mimosoudní řešení případného sporu s dodavatelem určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je např.: Česká obchodní inspekce Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, e-mail: adr@coi.cz a internetová adresa: https://adr.coi.cz

Provozovatel tímto prohlašuje, že respektuje veškerá práva spotřebitele, která mu z platné právní úpravy a povahy předmětu plnění, jakož i způsobu prodeje plynou. Spotřebitel má tak zejména právo reklamovat doručené potraviny co do množství a jakosti, a to bez odkladu po jejich obdržení či převzetí. Ohledně případných konkrétních práv spotřebitele nás kontaktujte na uvedených kontaktech, kde Vám budeme plně k dispozici s řešením specifikovaného požadavku či problému s tím, že veškeré jednání bude vysvětleno i existující právní úpravou.

 

Objednávky a informace o zpracování osobních údajů, zpracovávané osobní údaje a účely zpracování

Předmětem objednávky jsou zpravidla pokrmy, které provozovatel vyrábí v souladu s platnými hygienickými a právními předpisy ve své provozovně, případně je získává na základě obchodní spolupráce s divizí HRR catering. Tyto nabízí svým zákazníkům v provozovně, na osobní odběr nebo zajištěným rozvozem v dotčeném regionu – České Budějovice.

Pokrmy jsou čerstvé a jsou určeny k okamžité spotřebě. Informace o obsažených alergenech poskytne obsluha na vyžádání, případně jsou vedeny přímo u jednotlivého sortimentu na webových stránkách.

Uživatel, který pro účel zakoupení pokrmu není přítomen v provozovně bistra či restaurace, provede objednávku pomocí webových stránek výběrem produktů, vložením do elektronického košíku, uvedením všech požadovaných údajů nutných k uzavření kupní smlouvy a odesláním objednávky prostřednictvím webového rozhraní, které objednávku zpracovává automaticky.

Uživatel si ze sortimentu pokrmů dodavatele vybere jídlo, na které má chuť a kliknutím na pokyn vložit do košíku provede výběr. Takto opakuje své volby ohledně případných dalších pokrmů a nápojů. Objednávka, dokud není odeslána ke zpracování, není pro zákazníka závazná.

Po výběru pokrmů provede zákazník v sekci košíku v jednotlivých krocích specifikaci objednávky nutnou k jejímu doručení a platbě. Pokud to systém umožňuje, vybere zákazník i požadovaný čas doručení. Upozorňujeme, že čas je jen orientační a není podstatnou náležitostí objednávky ani vlastní koupě. K dokončení objednávky je uživatel vyzván webovým rozhraním.

Objednávka se stává závaznou okamžikem potvrzení ze strany provozovatele, o čemž je uživatel informován prostřednictvím e-mailu, příp. SMS. Pokud není ze strany provozovatele doručena zpráva o potvrzení závaznosti objednávky, objednávka není závazná a dodavatel není povinen objednávku bez dalšího dodat.

Cena za objednávku je určena produkty pokrmů a k nim příslušnými obalovými materiály; obalové materiály jsou nedílnou součástí objednávky a jsou vždy automaticky přiřazeny k objednaným produktům.

Uživatel může platit objednávku v hotovosti, stravenkami při převzetí nebo předem pomocí online platební brány kartou, která je spravována externí společností s garancí odpovědnosti. Pokud je tedy možnost zaplatit platební kartou využita zákazníkem a webové rozhraní neprovede zákazníka platbou přímo, vyčkejte, až potvrdíme, že objednávku vyřídíme. Následně e-mailem obdržíte odkaz, po jehož rozkliknutí objednávku zaplatíte online. Hotovostní platbu můžete provést u osobního odběru nebo u řidiče poté, co Vám doručí jídlo.

V případě, že si uživatel zvolí platbu pomocí online platební brány, podklad k zaplacení (URL adresa k provedení platby) bude uživateli doručen až po potvrzení objednávky ze strany provozovatele, pokud internetové rozhraní spravujícího bezhotovostní styk neprovede zákazníka platbou přímo; v takovém případě je objednávka pro dodavatele závazná okamžikem provedení platby. Uživatel je povinen platbu uskutečnit do 5 minut, jinak bude objednávka automaticky zrušena a kompletně vyřazena ze systému včetně likvidace dat.

Doprava je účtována podle aktuálního ceníku a zákazník je o této informován v rámci uzavírání konkrétní objednávky.

Společnost při své činnosti zpracovává určité osobní údaje svých zákazníků, uživatelů a svých zaměstnanců ve vztahu ke zpracování těchto osobních údajů přejímá postavení tzv. správce osobních údajů.

Společnost při zpracování osobních údajů postupuje striktně v souladu s právními předpisy, zejména nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen „GDPR“).

Zákazníci

Společnost při přípravě a prodeji pokrmů ve svých bistrech, restauracích běžně nezpracovává osobní údaje zákazníků, když uzavření kupní smlouvy dochází na základě přímé účasti zákazníka v bistru či restauraci bez nutnosti použití osobních údajů, tj. anonymně; to neplatí v případě provedení platby bezhotovostním způsobem na platebním terminálu, kde se vedle pravidel pro bezhotovostní styk uplatňují i pravidla vztahující se na EET.

V případě, že si zákazník u společnosti objedná dodávku jídla na určenou adresu, dochází na základě smlouvy uzavřené se zákazníkem ke zpracování jeho kontaktních údajů (jména, příjmení, bydliště / doručovací adresy, e-mailu a telefonního čísla, platebního údaje), a to za účelem zpracování příslušné objednávky – realizaci smlouvy.

Poskytnutí údajů dalším subjektům

Společnost jí zpracovávané osobní údaje poskytuje pouze partnerům, u nichž jsou zavedena technická i organizační opatření pro ochranu dat a plnění dalších povinností dle GDPR. Partneři Společnosti mají přístup k osobním údajům pouze v rozsahu nezbytném k plnění jejich úkolů.

Společnost v žádném případě neposkytuje osobní údaje dalším osobám za úplatu.

Uložení údajů

Společnost uchovává osobní údaje pouze po dobu potřebnou k naplnění účelu jejich zpracování dle uvedených pravidel. Osobní údaje uživatelů jsou uchovávány po dobu maximálně dvou let od poslední návštěvy stránky;

Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.

V případě, že Společnost zpracovává osobní údaje svých zákazníků, Uživatelů či zaměstnanců na základě jejich souhlasu, má příslušná osoba právo svůj souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat. Může tak učinit prostřednictvím příslušné aplikace, e-mailem na adresu delivery@pokecb.cz či poštou.

Pokud dojde k odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů, budou poskytnuté údaje vymazány, ledaže lze na základě platných právních předpisů údaje zpracovávat i bez souhlasu příslušné osoby. Odvolání souhlasu však nebude mít vliv zpracování osobních údajů do doby, než byl souhlas odvolán.

Dotčené osoby, zejména uživatelé mají i následující práva na přístup k osobním údajům, tj. právo

 • získat od společnosti potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, má právo získat přístup k těmto osobním údajům a k informacím o účelech zpracování; kategoriích dotčených osobních údajů; příjemcích nebo kategoriích příjemců, kterým byly nebo budou osobní údaje zpřístupněny; plánované době uložení osobních údajů či kritériím použitým ke stanovení této doby; existenci práva požadovat od společnosti opravu nebo výmaz osobních údajů nebo omezení jejich zpracování a/nebo vznést námitku proti zpracování osobních údajů; právu podat stížnost u dozorového úřadu; zdroji osobních údajů, nejsou-li tyto získány od žadatele;
 • pokud se u provozovatele děje, pak poskytnout informace o provádění automatizovaného rozhodování, včetně profilování, a o informacích týkajících se použitého postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledcích pro žadatele;
 • a pokud provozovatel předává údaje třetím subjektům, pak informace o předání osobních údajů do zemí mimo Evropskou unii (tzv. třetích zemích) nebo mezinárodní organizaci a o vhodných zárukách zpracování osobních údajů poskytnutých v souvislosti s jejich předáním.

Zákazník společnosti či uživatel stránky má dále právo obdržet kopii zpracovávaných osobních údajů. Tímto právem však nesmějí být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob. Zákazník má dále právo na opravu osobních údajů, jsou-li jeho osobní údaje nepřesné; právo na výmaz osobních údajů („právo být zapomenut“), pokud je dán jeden z těchto důvodů: osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány; dojde k odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování; jsou vzneseny oprávněné námitky proti zpracování osobních údajů; osobní údaje byly zpracovány protiprávně; osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti zavazující společnost; osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti dítěti.

Právo na omezení zpracování následujících případech: je popřena přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby společnost mohla přesnost osobních údajů ověřit; zpracování osobních údajů je protiprávní, ale místo výmazu osobních údajů je žádáno omezení jejich použití; společnost již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale žadatel je vyžaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků; byla vznesena námitka proti zpracování v případě zpracování osobních údajů pro účely oprávněných zájmů společnosti, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody společnosti převažují nad oprávněnými důvody namítající osoby.

Právo na přenositelnost údajů, tj. právo získat osobní údaje, které se jej týkají, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci (popř. požádat o předání údajů přímo Společností jinému správci), v případě, že zpracování osobních údajů je založeno na souhlasu nebo smlouvě a provádí se automatizovaně;

Právo vznést námitku, tj. právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů pro účely oprávněných zájmů společnosti; a právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů či popř. u příslušného úřadu jiného státu Evropské unie.

Svá práva může zákazník či uživatel webových stránek uplatnit kontaktováním společnosti.

 

EET

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně on-line; v případě technického výpadku nejpozději do 48 hodin. U provozovatele se režim EET plně uplatňuje a společnost je odpovědná za vystavování dokladů elektronické evidence tržeb ve smyslu platné právní úpravy.

 

Alergeny a nutriční hodnota

Tyto informace jsou samostatné podle menu – informace jsou tak uvedeny u každého jídla v nabídce.

 

 

V Českých Budějovicích dne 2.5.2020

 

 

 

alkoholické lze prodat osobám starším 18 let
Přijímáme platby:
0
  Online objednávka
  Zatím je tu prázdnoZobrazit nabídku
   použít kupón
   linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram